Polityka prywatności


Jest to dokument opisujący warunki przetwarzania danych osobowych oraz pliki cookies w serwisie: www.tmc-cancela.pl prowadzonego w formie strony internetowej przez Agro-Sieć Maszyny Sp. z o. o.

1. Podmiot prowadzący Serwis


1.1. Serwis jest prowadzony przez Agro-Sieć Maszyny Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmnie (86-200) przy ul. Magazynowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446243, NIP: 8751555240 oraz REGON: 341365743.

1.2. Prowadzący Serwis jest również Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, dla danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

1.3. Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 664 144 575 oraz przy użyciu adresu e-mail: it@agro-siec.pl

2. Definicje


Ilekroć zostanie użyte pojęcie – należy przez to rozumieć:

a. Prowadzący serwis, Administrator Danych Osobowych (ADO) – Agro-Sieć Maszyny Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmnie (86-200) przy ul. Magazynowej 2;

b. Serwis – strona internetowa pod adresem: www.tmc-cancela.pl wraz z infrastrukturą sprzętową oraz oprogramowaniem niezbędnym do jej prawidłowego działania;

c. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d. Pliki cookies – to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Serwisu (więcej w dalszej części dokumentu);

e. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

3. Formy zbierania danych osobowych


Dane osobowe mogą być zbierane w formie automatycznej (dane zbierane przez serwer, pliki cookies) oraz poprzez podanie ich przez Użytkownika (dane wprowadzane w formularzach kontaktowych, newsletter).

4. Dane zbierane przez serwer


4.1. To dane zbierane w celach zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności dostępu Serwisu.

4.2. Dane te są zbierane automatycznie od chwili połączenia z serwerem (wyświetlenia Serwisu).

4.3. Zaliczamy do nich:

a. publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

b. typ i język przeglądarki,

c. data i godzina zapytania,

d. liczba wysyłanych przez serwer bajtów,

e. adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,

f. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

4.4. Dane te są niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO jakim jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.5. Okres przechowywania tych danych wiąże się z przedawnieniem roszczeń wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4.6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu, a odmowa ich podania wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

5. Pliki cookies


5.1. Serwis używa plików cookies.

5.2. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie przesyłane z powrotem przy ponownym korzystaniu z Serwisu.

5.3. Pliki cookies dzieli się na:

a. Niezbędne – to takie pliki bez których prawidłowe wyświetlanie treści w Serwisie oraz działanie jego funkcjonalności byłoby niemożliwe;

b. Analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej, bez ich zapisywania możliwe jest normalne funkcjonowanie Serwisu;

c. Reklamowe/Marketingowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią, bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

5.4. Można wyróżnić trwałe i sesyjne pliki cookies, czyli takie, które zapisują się do momentu ich usunięcia przez użytkownika oraz takie, które są kasowane automatycznie po wyłączeniu przeglądarki.

5.5. Pliki cookies mogą pochodzić od właściciela serwisu (pliki administrowane przez nas) lub od podmiotów trzecich.

5.6. Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

  • utrzymanie stabilnej pracy wszystkich funkcjonalności serwisu,
  • podtrzymanie sesji,
  • pomiary aktywności użytkowników,
  • wyświetlanie sprecyzowanej oferty naszych produktów i usług.

5.7. Pliki cookies administrowane przez podmioty trzecie:

Dotyczą integracji serwisu z platformami społecznościowymi oraz marketingu internetowego.

6. Zgoda na użytkowanie plików cookies


6.1. Serwis zapewnia możliwość dowolnego zarządzania instalowaniem plików cookies analitycznych i marketingowych za pomocą odpowiedniej funkcjonalności.

6.2. Pliki niezbędne instalowane są automatycznie.

6.3. Użytkownik może również określić swoje preferencje dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

6.4. Pierwszeństwo preferencji Użytkownika mają ustawienia przeglądarki.

7. Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym


7.1. Serwis umożliwia Użytkownikowi podanie danych osobowych, które są przetwarzane przez ADO w celu nawiązania kontaktu handlowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.2. Użytkownik chcąc przekazać dane za pomocą formularza musi potwierdzić zapoznanie się i akceptację niniejszego dokumentu oraz wyrazić zgodę na kontakt handlowy drogą poczty elektronicznej lub telefonu.

7.3. Przesłanie formularza kontaktowego bez odznaczenia stosownych pól jest niemożliwe – dane nie są zbierane.

7.4. Dane pozyskane w ten sposób są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

7.5. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia realizację celu przetwarzania.

8. Newsletter


8.1. Newsletter to narzędzie do jednostronnej komunikacji za pomocą, którego w sposób systematyczny i ustrukturyzowany są przekazywane do Użytkownika informacje, w tym te stanowiące treści handlowe.

8.2. W celu skorzystania z Newslettera Użytkownik musi wypełnić stosowny formularz podając swój adres e-mail lub numer telefonu.

8.3. Punkty 7.2. i 7.3. stosuje się odpowiednio.

8.4. Newsletter jest aktywny do chwili rezygnacji z niego.

8.5. Rezygnacja z Newslettera odbywa się tą samą drogą co jego nadanie do Użytkownika.

8.6. Dane osobowe są przechowywane do chwili rezygnacji z Newslettera.

8.7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia korzystanie z Newslettera.

8.8. Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli dostarczenie zamówionych treści.

9. Marketing bezpośredni


9.1. Dane osobowe pozostawione przez użytkownika w sposób świadomy (nieautomatyczny) mogą być przez ADO wykorzystywane w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9.2. Prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem poczty e-mail lub numeru telefonu wymaga uprzednio wyrażonej przez Użytkownika zgody.

9.3. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgód, o których mowa w pkt 9.2. w trakcie wysyłania formularza kontaktowego.

9.4. Dane przechowywane są do chwili wniesienia sprzeciwu.

9.5. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywanie treści marketingowych.

10. Odbiorcy danych


10.1. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące z ADO.

10.2. Odbiorcami danych są podmioty, z którymi ADO podpisał umowę powierzenia danych osobowych, nie stają się oni wtedy Administratorami danych Użytkownika, a ich przetwarzanie przez te podmioty odbywa się na polecenie ADO, np.: hostingodawca, firma świadcząca usługi IT.

10.3. Odbiorcami danych są podmioty, którym ADO udostępnił dane w oparciu o przepisy prawa, np. sąd, policja.

10.4. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Prawa osób, których dane dotyczą


11.1. Prawa osób, których dane dotyczą wynikają z RODO, ale ich realizacja uzależniona jest od celu i formy przetwarzania danych osobowych.

11.2. Prawa te to:

a. Prawo do cofnięcia zgody – gdy dane są przetwarzane w oparciu o wyrażenie zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem;

b. Prawo dostępu do danych osobowych – każdy Użytkownik ma prawo zażądać od ADO potwierdzenia, że jego dane są przetwarzane, a wypadku ich przetwarzania przez ADO również ma prawo do uzyskania kopii tych danych;

c. Prawo do sprostowania – Użytkownik może zwrócić się do ADO o sprostowanie danych jego dotyczących;

d. Prawo do usunięcia danych – Użytkownik może poprosić ADO o usunięcie jego danych osobowych;

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik może wnioskować o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych ;

f. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może zażądać od ADO bezpośredniego lub pośredniego przeniesienia danych go dotyczących do innego administratora w wypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO.

12. Sprzeciw


12.1. W przypadku gdy ADO przetwarza dane Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje mu wniesienie sprzeciwu od takiego przetwarzania.

12.2. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony przez ADO gdy po stronie ADO zachodzą przesłanki istotniejsze niż interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika.

13. Informowanie stron trzecich o realizacji przez Użytkownika praw


13.1. ADO przekaże informację o realizacji uprawnienia Użytkownika do odbiorców jego danych.

13.2. Powyższe nie ma zastosowania do sytuacji gdy ADO był zobowiązany do przekazania danych Użytkownika w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14. Wyłączenie odpowiedzialności


Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, lub treści do których prowadzą zamieszczone w Serwisie łącza internetowe.

15. Zmiana treści niniejszego dokumentu


15.1. Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

15.2. Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

15.3. Informację o zmianie Polityki prywatności publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.